Δράσεις / Προγράμματα
  Ελληνικά | English
  Δράσεις / Προγράμματα
 
 
   
Η διαστημική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, και οι αντιφάσεις της - Ηρακλής Οικονόμου
 


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Ο Ηρακλής Οικονόμου είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορας διεθνούς πολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας Aberystwyth. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν «Η ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων ως φορέας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας». Ως συνεργάτης - ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αεροναυτικής και Αστροναυτικής, εκπονεί ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η διαστημική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, και οι αντιφάσεις της», το οποίο χρηματοδοτείται από το Σουηδικό Μορφωτικό Ίδρυμα Riksbankens Jubileumsfond και το Πρόγραμμα Σπουδών Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (EFSPS). Στα πλαίσια του προγράμματος, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ως επισκέπτης-ερευνητής, και συμμετέχει σε συνέδρια και άλλες ερευνητικές και συγγραφικές δραστηριότητες.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διαστημική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, και οι αντιφάσεις της
Η ανάδυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) από το 1999 έως το 2006 συνέπεσε με ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον εκ μέρους των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη χρήση του διαστήματος για στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφάλειας. Επιπλέον, ο σχηματισμός μιας διαστημικής διάστασης για την ΕΠΑΑ συνοδεύτηκε από μια βαθύτατη διεθνοποίηση των βιομηχανικών δρώντων που εμπλέκονται στον τομέα του διαστήματος. Η εκπλήρωση στόχων συνδεόμενων με την οικονομία και την ασφάλεια έχει προταθεί από Ευρωπαίους αξιωματούχους και ειδικούς ως μια δικαιολόγηση της ενδυνάμωσης της 'ΕΠΑΑ - διάστημα'. Ένα πρόσφατο, χειροπιαστό αποτέλεσμα αυτής της ενδυνάμωσης είναι η ανάπτυξη του συστήματος Παγκόσμιας Παρακολούθησης για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια (GMES / Kopernikus), πλάι στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα Galileo. Όμως, αυτή η τάση χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση διακρατικών αντιθέσεων και την έλλειψη μιας ξεκάθαρης και μακροπρόθεσμης προσέγγισης της ΕΕ στην ανάπτυξη διαστημικών πόρων σχετιζόμενων με την ασφάλεια. Γιατί συνεχίζοντα με επιμονή οι εθνικές προσεγγίσεις στη στρατιωτική χρήση του διαστήματος; Σε τι βαθμό έχει επιτύχει η οικονομική διεθνοποίηση να προάγει την αλλαγή προς μια πιο υπερεθνική προσέγγιση; Συνιστά το διάστημα μια αναγκαία προσθήκη στο πρόγραμμα της ΕΠΑΑ; Πώς μπορεί η ανάδυση μιας πραγματικά Ευρωπαϊκής διαστημικής διάστασης της ΕΠΑΑ να θεωρηθεί και να διαμορφωθεί; Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις παρέχοντας μια ιστορική και πολιτικο-οικονομική ερμηνεία του σχηματισμού μιας πολιτικής διαστήματος της ΕΕ για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας. Η ανάλυση εστιάζει στην περίπτωση του GMES / Kopernikus, αν και εξετάζονται και άλλες πτυχές της πολιτικής διαστήματος της ΕΕ. Αυτή η ανάλυση συνοδεύεται από μια θεώρηση της μη-σύμπτωσης ανάμεσα στις οικονομικές και πολιτικές μορφές της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, που αντανακλώνται στην αντιφατική φύση της ΕΠΑΑ. Ειδική έμφαση δίδεται στην τάση για υπερατλαντικό ανταγωνισμό και στις αναγκαιότητες που γεννά η προστασία της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Τέλος, η έρευνα συμπεριλαμβάνει και ένα σώμα προτάσεων πολιτικής σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να λάβει ο μελλοντικός προσανατολισμός της ΕΠΑΑ - διάστημα. Συνολικά, υποστηρίζεται ότι, διαχειρισμένη κατάλληλα, η σχηματιζόμενη διαστημική διάσταση της ΕΠΑΑ δύναται να σηματοδοτήσει το νέο «μεγάλο πρόγραμμα» για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, ικανό να τροφοδοτήσει σημαντικές στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικές-βιομηχανικές δυνατότητες για μια ποικιλία φορέων.

BIOGRAPHICAL NOTE


Iraklis Oikonomou is a political scientist, holding a PhD in International Politics from the University of Wales Aberystwyth. The title of his doctoral thesis was "The European arms industry as a European Security and Defence Policy Actor". As a research affiliate of the Hellenic Institute of Aeronautics and Astronautics, he is currently involved in a two-year research project titled "The space dimension of the European Security and Defence Policy, and its contradictions", funded by Riksbankens Jubileumsfond and the European Foreign and Security Policy Studies Programme. As part of this project, he is a visiting research fellow of the University of Sussex and Ghent University, and has been involved in conferences and other research and publishing activities.


BRIEF OVERVIEW OF THE PROJECT

The space dimension of the European Security and Defence Policy, and its contradictions
The emergence of the European Security and Defence Policy (ESDP) between 1999 and 2006 coincided with a growing interest on behalf of EU decision-makers in the use of space for security and military applications. Furthermore, the formation of a space dimension in ESDP was accompanied by a profound internationalisation of the industrial actors involved in the space sector. The fulfilment of economic and security goals has been put forward by EU policy-makers and experts alike as a justification for the strengthening of 'ESDP-space'. A recent, tangible outcome of this strengthening is the setting-up of the Global Monitoring for Environment and Security (GMES), next to the planned Galileo programme. However, this trend has been characterised by the persistence of inter-state contradictions and the lack of a clear and far-reaching EU approach to the development of security-related space assets. Why are national approaches to the military use of space, still persisting? To what extent has economic internationalisation succeeded in promoting change, towards a more transnational approach? Is space a necessary addition to the project of ESDP? How can the emergence of a truly European space dimension of ESDP be envisioned and shaped? The project responds to these questions by providing a historical and politico-economic account of the formation of an EU space policy for ESDP purposes. The analysis focuses on the case of the GMES, although other instances of EU space policy are also examined. This account is enriched by a theoretically-informed understanding of the non-correspondence between the economic and the political forms of European integration, reflected in the contradictory nature of ESDP. Special emphasis is placed on the tendency towards transatlantic competition and the necessities generated by the competitive status of the European space industry. Finally, the research output includes a set of policy proposals on the characteristics that the future orientation of ESDP-space should include. Overall, it will be argued that, if properly managed, the formation of a space dimension for ESDP purposes may signify the new 'big project' in the future of European integration, capable of generating critical strategic, political and economic-industrial capacities for a variety of stakeholders.

 
 
   

 

 

 

 

  Αποστολή σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis