Δράσεις / Προγράμματα
  Ελληνικά | English
  Δράσεις / Προγράμματα
 
 
   
Πιλοτικό πρόγραμμα προώθησης αεροπορικού πολιτισμού στο Δήμο Πορταριάς
 


Το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Προώθησης του Αεροπορικού Πολιτισμού» στο Δήμο Πορταριάς εγκρίθηκε στα πλαίσια του έργου: «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», του Μέτρου 6 του ¶ξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.): «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, αποσκοπείται να προωθηθούν δυναμικά δραστηριότητες, για την ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως μη - ειδικού κοινού, γύρω από θέματα αεροπορικού πολιτισμού.

Για το σκοπό αυτό το Ελληνικό Ινστιτούτο Αεροναυτικής & Αστροναυτικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ) διενήργησε ημερίδα στα Πορταριά στις 31 Οκτωβρίου 2008. Το ΕΛΙΝΑΑΣ ως κύριο σκοπό των Σχεδίων Δράσης έθεσε την δυναμική προώθηση δραστηριοτήτων, την ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του μη-ειδικού κοινού γύρω από θέματα Αεροπορικού Πολιτισμού, την εξοικείωση των νέων ανθρώπων με τον αεροπορικό πολιτισμό αλλά και ταυτόχρονα επιδιώκει την ενθάρρυνση υπεύθυνων επιλογών στην Έρευνα και την Τεχνολογία.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να του αποσταλεί το προωθητικό DVD της εκδήλωσης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@elinaas.gr.

 
   

 

 

 

 

  Αποστολή σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis